مردم کرواسی رسم دارند که لباس های گوسفندی عجیب به تن می کنند

مردم کرواسی رسم دارند که لباس های گوسفندی عجیب به تن می کنند و با سر و صدا و شیپورزنان در دهکده های دورافتاده و پرت راه می افتند تا ارواح خبیثه زمستان را بترسانند و دور کنند. منبع: سایت پی اس گیگ