نور هِسدالن که از توپ های کوچک و منحنی های نوری تشکیل می شد

نور هِسدالن که از توپ های کوچک و منحنی های نوری تشکیل می شد، به دلیل چندین رخداد در آسمان نروژ در دهه ۸۰ میلادی مشهور شد.این رخداد بصورت رازباقی مانده و کسی علتش را کشف نکرده است. منبع: سایت پی اس گیگ