اولگا کی یف به اندازه ی هر زنی که می تواند نامقدس باشد،نامقدس است.

او از بدنامترین حاکمان روسیه است.و انقدر آدم کشت تا آرام گرفت.مردم از ترس او در خانه می ماندند تا مبادا کشته شوند. منبع: سایت پی اس گیگ