جزیره‌ای که ورود زنان به آن ممنوع است در فهرست جهانی یونسکو

جزیره اوکینوشیما قرنهاست به عنوان محلی برای انجام مراسم مذهبی وبرگزاری آیین نیایش برای ایمنی دریانوردان استفاده میشود. منبع: سایت پی اس گیگ